SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL:

Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek eleget téve a Pharma Kígyó Kft. az alábbiakról tájékoztatja ügyfeleit:

Személyes adat:

bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.


Amennyiben a személyes adat az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozik, úgy az a hatályos jogszabályok értelmében különleges adatnak minősül.

A különleges adat kizárólag az Ügyfél írásbeli hozzájárulása alapján kezelhető.

Az érintett kérelmére indult eljárásban azonban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell.

Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

E felhívási kötelezettségünknek a jelen Szabályzattal való figyelemfelhívással teszünk eleget.

A Pharma Kígyó Kft. személyes adatokat a megbízási szerződés létrejöttével, ennek nyilvántartásával és a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben kezel (adatkezelés célja).

Az adatszolgáltatás önkéntes, de a regisztráció, ill. a megrendelés során rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez.

Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Amennyiben az adatokat megadó személy nem saját személyes adatait adja meg, az adatokat megadó személy kötelezettsége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A nyilvántartott adatok köre: a vásárlók neve, telefonszáma, e-mail címe, számlázási és szállítási címe.

A személyes adatokat vevőink kiszolgálása, rendelésük teljesítése, a megrendelt csomagjaik kiszállítása érdekében használjuk fel, az adatfelvétel célja a web-áruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése.

Az adatszolgáltatás önkéntes, és a megrendelő által megadott adatait addig tartja nyilván a szolgáltató, amíg az érintett megrendelő kezelésük megszüntetését nem kéri.


Adattovábbítás:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, meg kell határozni a weboldal (webáruház) adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

a) az adattovábbítás ténye, a kezelt adatok köre,

b) az érintettek köre,

c) az adattovábbítás célja,

d) az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.


a) Az adattovábbítás ténye, a kezelt adatok köre:

A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Név, szállítási- és számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, cégadatok, termék neve és mennyisége, fizetendő összeg, rendelésazonosító.

A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Név, szállítási- és számlázási cím, cégadatok, telefonszám, e-mail cím, termék neve és mennyisége, tranzakciós összeg, tranzakciós jogcím, rendelésazonosító.

b) Az érintettek köre: A házhoz szállítást/online vásárlást kérő valamennyi érintett.

c) Az adattovábbítás célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolítása (ügyfélszolgálati támogatás, tranzakciók visszaigazolása, fraud-monitoring a felhasználók védelme érdekében).

d) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhoz szállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.

e) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következő természetes/jogi személyek kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

1)

Név: OTP Mobil Kft.

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Elérhetőség: info@otpsimple.hu

Elfogadom, hogy a Pharma Kígyó Kft. (6720 Szeged, Klauzál tér 3.) által a https://kigyopatika.hu weboldal (webáruház) felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére.

A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

2)

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Elérhetőség: info@gls-hungary.com

f) Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

Az adattovábbítás jogalapja: A felhasználó önkéntes hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.


Az adatkezelés időtartama:

A Pharma Kígyó Kft. a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a szerződéssel kapcsolatban bármilyen igény érvényesíthető.

A Pharma Kígyó Kft. a személyes adatokat a megbízási jogviszony fennállásának ideje alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti,  ameddig a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető.

A Pharma Kígyó Kft. ekként köteles törölni minden olyan, az ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy a létre nem jött szerződésekkel kapcsolatos személyes adatot, amelyek kezelése esetén az adatkezelési cél megszűnt.

A Pharma Kígyó Kft. az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi.

A Pharma Kígyó Kft. tevékenysége során tudomására jutott adatokat (személyes és vagyoni adatokat, a szerződéssel összefüggő adatokat)  –a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve –  csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől a kiszolgáltatható titokkört megjelölve írásban felmentést kapott.

Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat.

A Pharma Kígyó Kft. köteles a bejelentést a hivatkozott törvény előírásai szerint kivizsgálni, és erről az ügyfelet írásban tájékoztatni.

Az adatvédelmi törvények betartására és a titoktartásra vonatkozó kötelezettségek a futárainkra is vonatkoznak.

Minden egyéb, az adatkezeléssel és az adatvédelemmel összefüggő kérdésben az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései irányadóak.


Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos és jogorvoslati jogai:


Az Üzemeltető a Felhasználók részére az alábbi e-mail elérhetőségen ad tájékoztatást az általa kezelt személyes adatokról:

kigyopatika@kigyopatika.hu


Az Üzemeltetőtől bármelyik Felhasználó

(a)       tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,

(b)       személyes adatainak helyesbítését, valamint

(c)        személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását kérheti.


Az érintett Felhasználó kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

Az Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

Ha az Üzemeltető által kezelt valamely személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Üzemeltető rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az Üzemeltető a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, vagy az érintett Felhasználó azt kéri. Törlés helyett az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha az érintett Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

A Felhasználó a személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak megsértése esetén az Üzemeltető ellen bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Hatóság elérhetőségeit a http://www.naih.hu weboldal tartalmazza.

Az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az érintettek jogaira és jogorvoslati jogaira vonatkozó tájékoztatás nem teljes körű, és az igényérvényesítés részletes szabályait az Infotv. 21-22. §-ai tartalmazzák.